LOKAL KUNNSKAP- sentralt i prosjektet

I MONEC har vi sau- og reineiere i sentrum for forskningen på forvaltningstiltak. Sau- og reineiere kjenner sine utmarksområder best, hvilke beiter som er mest verdifulle og dermed potensielt mest truet av krekling. Dessuten er de best til å vurdere hvilke forvaltningstiltak som er mulige i deres utmarksområder.

Reinen, reindriften og sommerbeitene sett fra luften. Reinen migrerer over store områder og har åtte årstidsbeiter.
foto Jon Ailú Utsi