Innspill til Sametingets lovutvalg for reindriften

Vi utfordrer lovutvalget til å definere hva som menes med begrepene økologisk bærekraft, biologisk mangfold og beiteressurser – begreper som ofte brukes i lovforslaget til reindriftsloven. Vi har kommet med noen forslag til hvordan begrepene kan defineres for reindriften. Les innspillet her.

Read More

Viktor med poster om krekling på konferanse i Hellas

Konferansen Ecosystem Services Partnership (ESP) ble holdt i Heraklion i oktober 2022. Viktor deltok med denne posteren om hvordan krekling både har mange “økosystem tjenester” og “naturgoder”, men også hvordan krekling kan begrense andre organismer. I posteren diskuterer han to ulike rammeverk for å verdsette både positive og negative sider ved krekling.

Read More

Adriaan Smis ny næringslivsmentor ved UiT

Vi er stolte over å ha rekruttert en sauebonde, en utøver i beitenæringene, som næringslivsmentor. Beitenæringene, det være seg reindriftsnæringen eller sauebøndene, trenger gode utmarksområder som igjen fordrer utmark med et stort biologisk mangfold. I MONEC ser vi at koblingen mellom næringslivet og forskningen gir oss ny innsikt som kan deles med fler og vi…

Read More

Landskapsarkitektur møter MONEC

Kan områder der krekling har fått enerådig fotfeste omgjøres til å bli mer artsrike – og kan det gjøres i estetiske former? I landskapslaboratoriet på Ramfjordmoen kunne studenter i landskapsarkitektur utforske hvordan nye, mer artsrike plantesamfunn kan etableres innen kreklingdominert vegetasjon – i estetiske former.

Read More