FORSKERE

Kari Anne Bråthen

Prosjektleder

Kari Anne er professor i planteøkologi ved institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitet, med særlig interesse for både tundraen og beiteenger. I sin forskning er Kari Anne opptatt av hvordan plantene og deres mangfold er sentrale i utviklingen av disse økosystemene, både i samspill med beitedyr og under påvirkning av klimaendringene. 

“I MONEC får vi anledning til å forske på en problemstilling de fleste kanskje ikke har tenkt på. Kan det være økologisk og økonomisk lønnsomt å forvalte plantene i utmarka? Økologisk «lønnsomt» i form av at det biologiske mangfoldet økes, og økonomisk «lønnsomt» i form av at beitenæringene og annen bruk av utmarksressurser har en mer bærekraftig framtid? Det er spesielt givende for meg å få samarbeide med utøvere i beitenæringene i forskningen på om forvaltning av plantene i utmarka kan bedre beitenes kvalitet.”

Nigel Yoccoz

Leder av arbeidspakke II

Nigel er professor i kvantitativ økologi ved institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitet. Han jobber på individnivå, befolkningsnivå, samfunn og økosystemnivå, med sterkt fokus på arktiske økosystemer, både terrestre og marine. Hans interesser er særlig rettet mot å utvikle bedre design, analysemetoder og modeller for forskjellige systemer, spesielt i sammenheng med overvåkning av økosystemer, klimaendringer og forvaltning. I MONEC vil Nigel lede modelleringen av kreklingens utbredelse nå og i næreste framtid.

Tove Aagnes Utsi

Leder av arbeidspakke III

Tove er førsteamanuensis ved institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitet.

“Jeg er biolog og har en doktorgrad knyttet til fordøyelses strategier hos reinsdyr. Et forskningsområde som har stor interesse er studier av sammenhenger mellom beiteplanter og beitedyr i nordlige områder.”

Claire Amstrong

Leder av arbeidspakke V

Claire er professor i naturressursøkonomi og forvaltning på UiT Norges arktiske universitet, og jobber med bioøkonomisk modellering og verdsetting av økosystemtjenester.

“Jeg er opptatt av det å studere økonomisk aktivitet i naturen for bedre å forstå konsekvenser av vår bruk av naturmiljø. Videre er jeg interessert i hvordan vi kan forvalte denne aktiviteten, og hva dette betyr for samfunnet.”

“MONEC er kjempespennende fordi brukere av naturmiljøet er aktivt med i forskningen. Prosjektet gir oss unik mulighet til å lære om hvordan vi mennesker kan møte klimaendringer i naturmiljø.”

Maria Tuomi

Post doc

Maria er ansatt ved institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges arktiske universitet. Maria har en PhD i samfunns- og økosystemøkologi, men har også erfaring fra bærekraftsvitenskap og tverrfaglig forskning. Inntil nå har Marias viktigste forskningsfokus vært hvordan beitedyr påvirker tundraplanter og jord. Hennes omfattende felterfaring dekker Troms og Finnmark i Nord-Norge, samt Kilpisjärvi-regionen i hennes hjemland Finland. 

I MONEC studerer hun først og fremst endringer i utbredelsen av krekling og dens innvirkning på viktige økosystemtjenester og biologisk mangfold i utmarka. Det som er spesielt inspirerende for Maria med dette prosjektet er sjansen til å koble økologi med bioøkonomisk og tverrfaglig forskning og å samarbeide med lokale beitebrukere for å forstå pågående, klimadrevne endringer i beitene og for å håndtere dem bærekraftig. 

Viktor (Minh Nhật Phạm)

PhD. Studerende

Viktor er ansatt ved Norges Fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet. Han bestemte seg for å være en del av MONEC prosjekt fordi han er interessert i modellering og simulering av bioøkonomiske variabler. Det er også store sjanser til å jobbe med andre fagområder – økologi og biologi. Dessuten fant han det fascinerende at han skal jobbe med reinen – en av de symbolske skapninger av Norge. Viktor synes det er spennende og lar seg utfordre av studier på tvers av fag innen bærekraftighet. “Min forskningsinteresse omhandler ikke bare miljø og naturressursøkonomi men også andre relevante sektorer.” Utover sit akademiske liv liker han musikk, reising og frivillig arbeide.

Janike Kampevold Larsen

Forsker


Janike er landskapsforsker med særlig interesse for Arktis og er ansatt som professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I forskningsprosjektet Future North studerte hun forholdet mellom sosial utvikling og landskapsutvikling i Arktis i en tid da landskap er under press både fra klimaforandring og industriutvikling.

Hun opptatt av arktiske ressurser og forekomster, fra kull til is til krekling, og betydningen disse har for menneskets plass i Arktis, historisk og i fremtiden. I MONEC vil hun først og fremst diskutere spørsmålet om forvaltning av krekling. Hva skjer med vår idé om ‘naturlig’ utbredelse når vi bestemmer oss for å forvalte en stedegen art i sitt stedegne habitat?

Snorre B. Hagen

Forsker

Snorre B. Hagen er forskningssjef ved NIBIO Svanhovd i Sør-Varanger, der han leder avdelingen for «Økosystemer i Barentsregionen». I sin forskning er Snorre særlig opptatt av å undersøke problemstillinger knyttet til det å forstå, bevare og forvalte nordlige arter, populasjoner og økosystemer. Mye av forskningen hans skjer i Pasvik, på begge sider av grensen til Russland, i samarbeid med både russiske og norske forskere.

Victoria Gonzalez

Forsker

Victoria og jobber ved NIBIO Svanhovd i Sør Varanger. Hun er utdannet biolog med doktorgrad i økologi fra Universitetet i Tromsø. Dagene hennes er mest fylt med naturveiledning og formidling men trives også med forskning.

Krekling er en fascinerende plante som Victoria har studert i over 10 år nå. Gjennom MONEC prosjektet håper hun å få svar på de mange spørsmål hun har om krekling og områdene den trives i. Blant annet skal vi forske på hvordan krekling dominerte områder kan gjøres mere nyttig for beitenæringa og hvordan vi kan øke det biologiske mangfoldet i disse områdene til fordel for både dyr, planter og mennesker. 

Marita Anti Strømeng

Vitenskapelig assistent

Marita Anti Strømeng har en stor forkjærlighet for økosystemene i nord, for den viktige rollen økosystemene har for folks hverdag og for viktigheten av god kunnskap om hvordan økosystemene henger sammen. Marita er økolog og har lang erfaring fra arbeide med forskning og overvåkning av økosystemer i Nord-Norge.


Ønsker du å kontakte oss?